Yong Jiao  

Professor in Mathematics  

jiaoyong@csu.edu.cn

Research Interests:

Martingale theory, Noncommutativeprobability  

Contact Information

School of Mathematics and Statistics  

Central South University  

Changsha, Hunan, 410083  

P.R.China  

jiaoyong@csu.edu.cn

+86 (731) 8866-0152  

Position and Education

Visiting fellow/ University of New SouthWales/Australia, 09/2014—09/2015  

Professor/ Central South University/China, 09/2012  

Associate Professor/Central SouthUniversity/ China, 09/2010--08/2012  

Lecture /Central SouthUniversity/China, 07/2009--08/2010  

Ph.D /Wuhan University/ China, 09/2004—06/2009  

Ph.D/Université de Franche-Comté/France, 08/2007—10/2008

Teaching

Functional Analysis, Real analysis, Probabilityand statistics  

Publications

Selected Publications:  

[1] Yong Jiao, Lian Wu, Anming Yang, Rui Yi.The predual and John-Nirenberginequalities on generalized BMO martingale spaces, Trans. AMS, toappear, 2015.

[2] Yong Jiao, Mihai Popa.Onfluctuations of traces of large matrices over a noncommutative algebra,J. Operator Theory, 73(1)2015, 71-90.

[3] Yong Jiao, Lian Wu, Lihua Peng.WeakOrlicz-Hardy martingale spaces,Internat. J. Math.26(2015),no. 8,1- 26.

[4]Yong Jiao, Guangheng Xie, Dejian Zhou.Dualspaces and John-Nirenberg inequalities of martingale Hardy-Lorentz-Karamataspaces.Q. J. Math.66(2015),no. 2,605–623.

[5]Yong Jiao, LianWu, Mihai Popa.Operator-valued martingale transformsin rearrangement invariant spaces and applications.Sci. China Math.56(2013),no. 4,831–844.

[5]YongJiao.Martingale inequalities in noncommutative symmetric spaces.Arch. Math. (Basel)98(2012),no. 1,87–97.

[6]Bekjan, Turdebek N.;Chen, Zeqian;Liu, Peide;Jiao, Yong.Noncommutative weak Orlicz spaces and martingale inequalities.Studia Math.204(2011),no. 3,195–212.

[7]YongJiao.Embeddings between weak Orlicz martingale spaces.J. Math. Anal. Appl.378(2011),no. 1,220–229.

[8]YongJiao.Burkholder's inequalities in noncommutative Lorentz spaces.Proc. Amer. Math. Soc.138(2010),no. 7,2431–2441.

[9]YongJiao.Carleson measures and vector-valued BMO martingales.Probab. Theory Related Fields145(2009),no. 3-4,421–434.

[10]Yong Jiao,Lihua Peng,Peide Liu.Atomic decompositions of Lorentz martingale spaces and applications.J. Funct. Spaces Appl.7(2009),no. 2,153–166.

 

.  

关闭