Leadership of the CPC committee of the school

Secretary of CPC Committee  Zaiming Liu
Deputy Secretary  of CPC Committee  Shaobo An

 

 

Leadership of school            

Dean  Shuhuang Xiang
Associate Dean Haibo Chen Junping Li Zhoushun Zheng
Tiexin Guo  Yong Jiao
Shengjun Liu Yue Zhou