Name Position Email Tel Function
Shuhuang Xiang Professor   Dean
Zaiming Liu Professor math_lzm@csu.edu.cn  Secretary
Haibo Chen Professor   Associate Dean
Tiexin Guo Professor tiexinguo@csu.edu.cn  Associate Dean
Yong Jiao Professor jiaoyong@csu.edu.cn  Associate Dean
Junping Li Professor jpli@csu.edu.cn  Associate Dean
Zhoushun Zhen Professor   Associate Dean
Xiugui Yuan Professor   
Lu Liu Lecturer 295152778@qq.com 88660153 Counselor (2014)
Fen Wang Assistant fenwong@csu.edu.cn 88660153 Counselor (2015)
Ting Zhang Assistant 304245619@qq.com 88660153 Counselor (Graduate)
Xiaojing Wang Assistant 1073650920@qq.com 88660153 Counselor (League Secretary)
Xingyue Xue Assistant 397891197@qq.com 88660153 Counselor (2016)
Yi Guo Assistant 593014049@qq.com 88660153 Counselor (2017)
Yuanfa Zhao Senior Division math-zhao@csu.edu.cn 88836061 
Fengying Zhou Lab Technician 1002027784@qq.com 88836061 
Houling Deng  math_dhl@csu.edu.cn  88836005 Office Director (Office & HR/Personnel Coordinator)
Ying Tang  math_ytang@csu.edu.cn  88660152 Research Secretary
Chunyun Luo  2724827764@qq.com 88660152 Administrative Secretary
Rong Xu  rxu2008@sina.com 88660173 Secretary of Graduate Studies
Xiaohong Luo  282989623@qq.com 88660171 Secretary of Undergraduate Studies
Daxuan Hu  hudx@csu.csu.com 88660152 Facility Secretary
Jiqing Zhang  373923575@qq.com 88660152 Documenter
Xiaoman Long  math_lxm@csu.edu.cn 88660171 Teaching Secretary
Haojun Wang  675275616@qq.com 88660152 Administrative Secretary